Wskazówki prawne

Dostawca

Daimler AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart

Niemcy

Tel.: +49 711 17 0

E-Mail: dialog@daimler.com

Reprezentowana przez Zarząd: Ola Källenius (Prezes), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Manfred Bischoff

Rejestr handlowy w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie, nr HRB 19360

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego: DE 81 25 26 315

Prawo autorskie

Copyright Daimler AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich połączenia podlegają prawu autorskiemu i innym uregulowaniom prawnym chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być one wykorzystywane do celów handlowych lub powielane w celu ich odstąpienia, zmieniane lub publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Daimler zawierają również materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które ten materiał udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu prac redakcyjnych dotyczących poszczególnych stron mogą wystąpić zmiany w zakresie produktów i usług. W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa mogą obciążyć klienta z uwzględnieniem interesów Daimler. Ilustracje zawierać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odstępstw w odcieniu barwy uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawa/ prawa podatkowego i ich oddziaływania mają ważność tylko dla Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem odmiennego uregulowania w warunkach sprzedaży i dostawy obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W przypadku naszych partnerów kontraktowych ceny rozumie się jako niezobowiązujące zalecenie w zakresie cen. Z tego względu o aktualnym stanie proszę informować się w filii lub u partnera kontraktowego.

Znaki handlowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki zawarte na stronach internetowych Daimler są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Daimler; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Daimler zamierza przedstawić innowacyjną i informacyjną ofertę internetową. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak my, również odbiorcy są zadowoleni z naszego kreatywnego produktu. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że Daimler musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Daimler.

Wskazówki w zakresie prognoz

Niniejsza witryna internetowa zawiera prognozy w zakresie naszej aktualnej oceny przyszłych zdarzeń. Słowa takie jak »antycypowanie«, »zakładanie«, »sądzenie«, »ocenianie«, »oczekiwanie«, »zamierzanie«, »można/ można by«, »planowanie«, »rzutowanie«, »powinno« i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Prognozy tego rodzaju podlegają szerokiej gamie czynników ryzyka i niepewności. Niektórymi tego przykładami może być niekorzystny rozwój sytuacji ekonomicznej na świecie, a szczególnie zmniejszenie się popytu na naszych najważniejszych rynkach zbytu, pogorszenie się naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych, nieprzewidywalne wydarzenia siły wyższej, jak na przykład klęski żywiołowe, akty terroru, niepokoje polityczne, konflikty zbrojne, wypadki przemysłowe i ich wpływ na naszą działalność w zakresie sprzedaży, zakupu, produkcji lub finansowania, zmiany na rynku walutowym, zmiana w zachowaniu się konsumentów w kierunku mniejszych i mniej zyskownych pojazdów lub ewentualna utrata akceptacji dla naszych produktów i usług skutkująca negatywnym wpływem na kształtowanie cen i przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych, podwyżki cen paliw i surowców, przerwy w produkcji ze względu na ograniczenia w dostawie materiałów, strajki pracownicze lub niewypłacalność dostawców, obniżka cen odsprzedaży pojazdów używanych, skuteczne przeprowadzenie redukcji kosztów i działań w zakresie wzrostu wydajności, perspektywy transakcyjne spółek, w których mamy istotne udziały, skuteczna realizacja współpracy strategicznej i spółek joint venture, zmiany w ustawach, postanowieniach i wytycznych urzędowych, dotyczących szczególnie emisji spalin z pojazdów, zużycia paliwa i bezpieczeństwa, a także zakończenie bieżących kontroli urzędowych lub zleconych przez urzędy oraz wynik toczących się lub grożących w przyszłości postępowań prawnych, a także dalsze czynniki ryzyka i nieprzewidywalne zdarzenia, z których kilka opisano w aktualnym raporcie z działalności firmy pod tytułem »Raport o czynnikach ryzyka i szansach«. Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub jedno z tych nieprzewidywalnych zdarzeń, albo gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników w prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni. Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu opublikowania.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób wyraźny, ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów.

Na naszych stronach internetowych zawarte są również linki do innych stron w internecie. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść stron, do których kierują linki. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście dystansujemy się niniejszym od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacje o regulowaniu sporów online

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online (tzw. platformę OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów sprzedaży/kupna zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wskazówka zgodnie z § 36 Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Daimler AG nie będzie uczestniczyć w procesach w sprawie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym w myśl niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) i nie ma również takiego obowiązku.

Priorytet

Warunki korzystania z oferty cyfrowej mają priorytet w stosunku do niniejszych informacji prawnych.

Korzystanie z plików cookies

W ten sposób chcemy uczynić nasze strony internetowe bardziej przyjaznymi w użytkowaniu i stale je ulepszać. Jeśli kontynuują Państwo korzystanie ze stron internetowych, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie plików cookies.